Board Teachers

Ayurveda Samhita, Siddhanta & Samskrita

Dr. Srinagesh K A B.A.M.S. MD. Ph. D.  Professor & HOD Professor & HOD
Dr. K Savitha R Shenoy B.A.M.S. MD. Professor Professor
Dr. Ranjith Kumar Shetty B.A.M.S. MD. Associate Professor Associate
Professor
Dr. Sriharsha K.V. B.A.M.S. MD. Associate Professor Associate
  Professor
Dr. Arpana P.V. B.A.M.S. MD. Assistant Professor Assistant
  Professor
Dr. Keskar Kirti Anil B.A.M.S. MD. Assistant Professor Assistant
  Professor

Kriya Shareera

Dr. Jalindar Pramod Dhamale B.A.M.S., MD. Professor & HOD
Dr. Varuni S J B.A.M.S., MD. Associate Professor
Dr. Viraktamath Virupaxayya B.A.M.S., MD. Assistant Professor

Rachana Shareera

Dr. Muralidhara N B.A.M.S., MD. Professor & HOD
Dr. Praveen Kumar H B.A.M.S., MD. Professor
Dr. Santosha Dixit B.A.M.S., MD. Associate Professor

Dravyaguna Vijnana

Dr. Seema Pradeep B.A.M.S. MD. Professor & HOD
Dr. Mahesh C D B.A.M.S., MD. Professor
Dr. Giri Prashanth K G B.A.M.S., MD. Professor
Dr. Naveen V B.A.M.S., MD. Associate Professor
Dr. Ashwini H.S. B.A.M.S., MD. Assistant Professor

Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana

Dr. Vikaram S B.A.M.S. MD. Professor & HOD
Dr. Malathi K B.A.M.S., MD. Professor
Dr. Manoj Kumar Samantaray B.A.M.S., MD. Ph. D. Professor
Dr. Sangeeta Rao B.A.M.S., MD. Associate Professor
Dr. Malavi Shayan B.A.M.S., MD. Assistant Professor
Dr. Saran Babu B.A.M.S., MD. Assistant Professor

Agada Tantra & Vyavahara Ayurveda

Dr. Veena Gangadhar B.A.M.S., MD. Professor & HOD
Dr. T R Dattatri B.A.M.S., MD. Professor
Dr. Gurusiddeshwar J Kalyanimath B.A.M.S., MD. Assistant Professor

Swasthavritta & Yoga

Dr. Sajitha K B.A.M.S. MD. Professor & HOD
Dr. Nikhila B Hiremath B.A.M.S., MD. Professor
Dr. G R Vastrad B.A.M.S., MD. Professor
Dr. Rudresh S B.A.M.S., MD. Associate Professor
Dr. MD. Altaf B.A.M.S., MD. Assistant Professor
Dr. Rakshith K R B.A.M.S., MD. Assistant Professor

Roga Nidana

Dr. Aparna S Desai B.A.M.S., MD. Ph. D. Professor & HOD
Dr. Roopa K V B.A.M.S., MD. Associate Professor
Dr. Savitha V Kudari B.A.M.S., MD. Associate Professor
Dr. Midhu Parvathy B.A.M.S., MD. Assistant Professor

Prasuti Tantra & Stree Roga

Dr. Savita S Patil B.A.M.S. MD. Professor & HOD
Dr. Anitha M B.A.M.S., MD. Professor
Dr. Rachana H V B.A.M.S., MS. Associate Professor
Dr. Sharon Samuel B.A.M.S., MS. Associate Professor
Dr. Patil Sruthi Sanjay B.A.M.S., MS. Associate Professor
Dr. Rajani Kagga B.A.M.S., MS. Assistant Professor
Dr. Shubha Ural B.A.M.S., MS. Assistant Professor

Kaumarabhritya

Dr. Sudheer B R B.A.M.S., MD. Professor & HOD
Dr. Divyasri R A B.A.M.S., MD. Professor
Dr. Sharvari S Deshpande B.A.M.S., MD. Assistant Professor
Dr. Kripakaran P P B.A.M.S., MD. Assistant Professor

Shalya Tantra

Dr. P Ramesh Bhat B.A.M.S., MS., D. Pharma, Ph.D. Professor & HOD
Dr. Sweta KM B.A.M.S., MS. Associate Professor
Dr. Prem Chandra B.A.M.S., MS. Associate Professor
Dr. Dhyan Surendranath B.A.M.S., MS. Assistant Professor
Dr. Keerthana C J B.A.M.S., MS. Assistant Professor

Shalakya Tantra

Dr. Sandhya Ganesh K B.A.M.S., MS. Professor
Dr. Naveen B S B.A.M.S., MS. Associate Professor & HOD
Dr. Vivek J B.A.M.S., MS. Associate Professor
Dr. Ajoy Viswam B.A.M.S., MS. Assistant Professor
Dr. Krishnan Namboodiri G B.A.M.S., MS. Assistant Professor

Kayachikitsa

<
Dr. Gopala Krishna G B.A.M.S., MD. Professor & HOD
Dr. Neelakanta J Sajjanar B.A.M.S., MD. Associate Professor
Dr. Sowmyashree U P B.A.M.S., MD. Associate Professor
Dr. Gayathri R B.A.M.S., MD. Assistant Professor
Dr. Arif Khan J S B.A.M.S., MD. Assistant Professor

Panchakarma

Dr. Ganesh Puttur B.A.M.S., MD. Professor & HOD
Dr. Madhushree H S B.A.M.S., MD. Professor
Dr. Prajwal Narayan B.A.M.S., MD. Associate Professor
Dr. Akshilesh R B.A.M.S., MD. Assistant Professor
Dr. Prarthana T B.A.M.S., MD. Assistant Professor